top of page

Računovodstvo

Računovodstvo je za nas izziv. Za Vas opravljamo naslednje računovodske storitve:

- kontiranje in knjiženje dokumentov za temeljne poslovne knjige (računovodstvo)

 

 • glavna knjiga

 • knjiženje prejetih in izdanih računov

 • knjiženje bančni izpiskov

 • knjiženje blagajne

 • knjiženje plač

 • knjiženje podjemnih pogodb

 • knjiženje obračunov osnovnih sredstev

 • knjiženje obračunov nabave in porabe materiala in blaga

 • knjiženje proizvodnje,

 • saldakonti

 • pomožne knjige,

 

- obračunavanje osnovnih sredstev (amortizacije),
- vodenje in opravljanje plačilnega prometa preko transakcijskih računov in ročne blagajne,
- analitično evidentiranje stroškov in prihodkov,
- sestavljanje letnih in medletnih računovodskih izkazov kot so: izkaz poslovnega izida, bilance stanja, izkaz finančnih tokov in gibanja kapitala,
- sestavljanje davčne bilance in obračuna davka od dohodka pravnih oseb,
- sestavljanje napovedi za obračun davka od dejavnosti za zasebnike,
- vodenje evidenc, plačil in obračun davka na dodano vrednost,
- obračun plač, avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, potnih stroškov in drugih prejemkov fizičnih oseb,
- obračun prispevkov za zasebnika,
- sestavljanje poročila o plačah zaposlenih Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
- sestavljanje poročila o izplačilih fizičnim osebam za potrebe DURS, ki služijo tudi fizičnim osebam za obračun dohodnine,
- sestavljanje poročila za Statistični urad RS,
- obračun nadomestila plač za refundacijo boleznin in obračun bonitet zaposlenih,
- sestavljanje poročil za Banko Slovenije,
- sestavljanje drugih poročil in zbiranje podatkov za državne institucije (banke, zavarovalnice) na željo naročnika,  ki se nanašajo na računovodske podatke,
- obračun obresti in izdelava opominov za plačilo,
- izdelava predlogov za kompenzacijo, cesijo, asignacijo,
- prijave in odjave delavcev,
- ureditev delovnih dovoljenj,
- izdelava investicijskega načrta,


- ureditev bančnih posojil in garancij,

 • ureditevje in pridobitev vse potrebne dokumentacije, ki jo potrebuje podjetje za pridobitev bančnih posojil in garancij vključno s svetovanjem.

 • Ves postopek speljemo sami, z vaše strani je potreben samo še podpis pogodbe.

 

- načrtovanje, usklajevanje in usmerjanje finančne dejavnosti družbe,
- spremljanje finančnega stanja družbe in zagotavljanje učinkovite rabe sredstev,
- arhiviranje knjigovodskih listin in podatkov,
- prinašanje in vračanje knjigovodskih listin,


- davčno, finančno in pravno svetovanje (računovodstvo)

 • svetujemo vam pri odprtju podjetja,

 • pri nakupu osnovnih sredstev,

 • pri pridobivanju bančnih posojil,

 • pri izbiri poslovnih partnerjev,

 

- 24 urna dosegljivost osebnega računovodje,
- pomoč pri ustanavljanju novega podjetja,
- izdelava poslovnega načrta,


- ostale storitve na željo naročnika

 • urejanje dokumentacije,

 • izstavljanje računov,

 • pošiljanje poslovnih dopisov,

 • izterjava neplačnikov,

 • financiranje terjatev,

 • izdelava različnih pogodb,

 • priprava dokumentacije za razne razpise (tudi za nepovratna sredstva)…

Knjiženje poslovnih dogodkov
Ažurno knjigovodstvo
DOBRO JE VEDETI

 

Vse računovodske in druge storitve opravljamo sprotno in s polno odgovornostjo, kakovostno in v dogovorjenih rokih v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in drugo veljavno zakonodajo. Naročniku je sprotno, preko interneta, dosegljiv vpogled v finančno računovodsko poslovanje podjetja. Vaš osebni računovodja vas bo sproti obveščal o rezultatih poslovanja, spremembah na področju računovodstva in financ ter opozarjal na morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti pri finančno računovodskem poslovanju. Računovodstvo z odgovornostjo!

bottom of page