© 2017 by Računovodski servis Kniser d.o.o. Mengeš

Računovodski servis Kniser pride tudi do vas. Preverite ponudbo za Ljubljano, Kranj, Mengeš, Trzin, Domžale, Kamnik, Komendo ter druge kraje

Računovodstvo

Računovodstvo je za nas izziv. Za Vas opravljamo naslednje računovodske storitve:

- kontiranje in knjiženje dokumentov za temeljne poslovne knjige (računovodstvo)

 

 • glavna knjiga

 • knjiženje prejetih in izdanih računov

 • knjiženje bančni izpiskov

 • knjiženje blagajne

 • knjiženje plač

 • knjiženje podjemnih pogodb

 • knjiženje obračunov osnovnih sredstev

 • knjiženje obračunov nabave in porabe materiala in blaga

 • knjiženje proizvodnje,

 • saldakonti

 • pomožne knjige,

 

- obračunavanje osnovnih sredstev (amortizacije),
- vodenje in opravljanje plačilnega prometa preko transakcijskih računov in ročne blagajne,
- analitično evidentiranje stroškov in prihodkov,
- sestavljanje letnih in medletnih računovodskih izkazov kot so: izkaz poslovnega izida, bilance stanja, izkaz finančnih tokov in gibanja kapitala,
- sestavljanje davčne bilance in obračuna davka od dohodka pravnih oseb,
- sestavljanje napovedi za obračun davka od dejavnosti za zasebnike,
- vodenje evidenc, plačil in obračun davka na dodano vrednost,
- obračun plač, avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, potnih stroškov in drugih prejemkov fizičnih oseb,
- obračun prispevkov za zasebnika,
- sestavljanje poročila o plačah zaposlenih Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
- sestavljanje poročila o izplačilih fizičnim osebam za potrebe DURS, ki služijo tudi fizičnim osebam za obračun dohodnine,
- sestavljanje poročila za Statistični urad RS,
- obračun nadomestila plač za refundacijo boleznin in obračun bonitet zaposlenih,
- sestavljanje poročil za Banko Slovenije,
- sestavljanje drugih poročil in zbiranje podatkov za državne institucije (banke, zavarovalnice) na željo naročnika,  ki se nanašajo na računovodske podatke,
- obračun obresti in izdelava opominov za plačilo,
- izdelava predlogov za kompenzacijo, cesijo, asignacijo,
- prijave in odjave delavcev,
- ureditev delovnih dovoljenj,
- izdelava investicijskega načrta,


- ureditev bančnih posojil in garancij,

 • ureditevje in pridobitev vse potrebne dokumentacije, ki jo potrebuje podjetje za pridobitev bančnih posojil in garancij vključno s svetovanjem.

 • Ves postopek speljemo sami, z vaše strani je potreben samo še podpis pogodbe.

 

- načrtovanje, usklajevanje in usmerjanje finančne dejavnosti družbe,
- spremljanje finančnega stanja družbe in zagotavljanje učinkovite rabe sredstev,
- arhiviranje knjigovodskih listin in podatkov,
- prinašanje in vračanje knjigovodskih listin,


- davčno, finančno in pravno svetovanje (računovodstvo)

 • svetujemo vam pri odprtju podjetja,

 • pri nakupu osnovnih sredstev,

 • pri pridobivanju bančnih posojil,

 • pri izbiri poslovnih partnerjev,

 

- 24 urna dosegljivost osebnega računovodje,
- pomoč pri ustanavljanju novega podjetja,
- izdelava poslovnega načrta,


- ostale storitve na željo naročnika

 • urejanje dokumentacije,

 • izstavljanje računov,

 • pošiljanje poslovnih dopisov,

 • izterjava neplačnikov,

 • financiranje terjatev,

 • izdelava različnih pogodb,

 • priprava dokumentacije za razne razpise (tudi za nepovratna sredstva)…

DOBRO JE VEDETI

 

Vse računovodske in druge storitve opravljamo sprotno in s polno odgovornostjo, kakovostno in v dogovorjenih rokih v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in drugo veljavno zakonodajo. Naročniku je sprotno, preko interneta, dosegljiv vpogled v finančno računovodsko poslovanje podjetja. Vaš osebni računovodja vas bo sproti obveščal o rezultatih poslovanja, spremembah na področju računovodstva in financ ter opozarjal na morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti pri finančno računovodskem poslovanju. Računovodstvo z odgovornostjo!