top of page

Računovodski strokovni izrazi

13. plača
Avtorski honorar
Bilanca stanja

13. plača je plača, ki je opredeljena v kolektivni pogodbi ali notranjem aktu pravne osebe in se izplačuje navadno na koncu koledarskega leta. To so bruto zneski izplačani poleg redno izplačanih plač, tako imenovani 13. plača, božičnica, novoletnica Plačilo 13. plače za delodajalca ni obvezno.

  • Avtorski honorar je dohodek, izplačan na podlagi avtorske pogodbe, ki je lahko sklenjena za stvaritev avtorskega dela ali za uporabo avtorskih del.

(kratica BDP) je ekonomsko-gospodarski izraz, ki označuje najpomembnejši agregat nacionalnih računov in najobsežnejše merilo celotne ekonomske aktivnosti v državi.

Boniteta je vsaka ugodnost (ne glede na to, ali je v obliki proizvoda, storitve ali v drugi obliki), ki jo delodajalec zagotovi delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu. Predpogoj za določanje bonitete je, da ima delavec pri delodajalcu sklenjeno delovno razmerje.

 

Boniteta
Bruto domači proizvod
Davek na dodano vrednost

oziroma DDV uvrščamo med davke na potrošnjo. DDV je vsefazni in posredni davek na promet blaga in storitev, saj se plačuje v vsaki fazi proizvodno-distribucijske verige. Samo ime davka nam pove, da se v vsaki fazi oziroma pri vsakem posameznem prometu istovrstnega blaga in storitve obdavči le vrednost, ki je bila blagu ali storitvi dodana v tej fazi prometa. Pri DDV vsak udeleženec v verigi obračuna davek na dodano vrednost v tej fazi, hkrati pa od tega zneska DDV odšteje DDV, ki je bil vsebovan v produkcijskih faktorjih v prejšnjih fazah. Tako dejansko plača v proračunsko blagajno le razliko med davkom, ki ga je zaračunal pri naslednji fazi ali končnemu potrošniku, ter davkom, ki je bil njemu zaračunan pri nabavi. Zavezanec za DDV torej obračuna in plača dejansko le davek, ki bremeni vrednost, dodano v njegovi fazi proizvodnje ali prodaje. Ena od bistvenih lastnosti davka na dodano vrednost je zagotovitev davčne nevtralnosti med davčnimi zavezanci. Nevtralnost za davčnega zavezanca, kupca blaga in storitev pomeni pravico, da od davčne obveznosti v davčnem obdobju odšteje vstopni davek, ki so mu ga zaračunali dobavitelji.

Davki so sredstvo za pridobivanje dohodkov države in lokalnih skupnosti. Davki so derivatni prihodki države. Davki se pobirajo v javnem interesu. Zavezanec za davek je sankcioniran, če ne izpolni davčne obveznosti. Poznamo več vrst davkov npr. davek na dodano vrednost (DDV), davek na promet nepremičnin (DNPN), davek na premoženje, davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO) itd

Davek na dodano vrednost
Davki

je splošno veljavno plačilno sredstvo, ki ga lahko zamenjamo za izdelke in storitve. Hkrati pa je merilo vrednosti izdelka ali storitve. Ob uveljavitvi je sistem plačevanja z denarjem nadomestilblagovno menjavo kot način trgovanja. Denar ima lahko poleg surovin in vrednostnih papirjev tudi vlogo hranilca vrednosti.

Davek na dodano vrednost
Investicija
Dnevnica

Dnevnica ja povračilo stroškov prehrane na službeni poti.

Denar
  • znana tudi kot “izkaz finančnega stanja”, prikazuje mnogo vrednih informacij o podjetju, predvsem ko imamo dane bilance stanj za obdobja nekaj let in te pravilno ovrednotimo v odnosu do ostalih finančnih izkazkov (izkaz poslovnega uspeha, izkaz denarnih tokov).

    Bilanca stanja izkazuje finančno stanje podjetja na določen dan v letu. V bilanci stanja so prikazana sredstva (kar ima podjetje v lasti) in vire teh sredstev (kar podjetje dolguje). Viri sredstev se nadaljno delijo na zunanje vire (npr. obveznosti do dobaviteljev) in na notranje obveznosti (obveznosti do lastnikov, lastniški kapital). Bilanca stanja ima dve strani, aktivo in pasivo, vsota vseh sredstev (aktiva) mora biti enaka vsoti vseh obveznostih do dobaviteljev in lastniškega kapitala (pasiva).

Centralna banka

je ustanova, pristojna za izvajanje monetarne politike na določenem območju, naprimer v državi ali skupnosti več držav v primeru Evropske Unije. Njen glavni cilj je zagotavljanje trdnosti nacionalne valute, posveča pa se tudi nadzoru drugih finančnih institucij znotraj njenega območja delovanja.

Večina centralnih bank je v lasti države, obstajajo pa tudi takšne, ki so obdržale večjo avtonomijo in uspešno preprečujejo vmešavanje državne politike v njihovo integriteto. Najbolj poznane »neodvisne« centralne banke so Zvezna Rezerva ZDA, Angleška banka, Mehiška banka, Japonska banka, Kanadska banka in nenazadnje tudi Evropska centralna banka.

 

Dobiček

​Dobiček je razlika med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki ali dobiček je pozitivni poslovni izid. Nekatere organizacije imajo presežek (prihodkov ali odhodkov) in ne dobiček. To so zavodi in gospodarske javne službe. Dobiček lahko na primer izračunamo tudi kot razliko med končnim in začetnim kapitalom, zmanjšano za neposredne spremembe kapitala (računovodski vidik)

Davki
Kapital

ali investiranje je termin z številnimi tesno povezanimi pomeni v gospodarstvu, trgovini, financah, in ekonomiji. Povezan je tudi z ohranjanjem, oženjem ali razširitvijo potrošnje. Investicija ima veliko vlogo pri širitvi osebne potrošnje kot tudi splošne družbene potrošnje in rasti/upadanju gospodarske rasti vsake družbe.

je v ekonomiji trajen vir financiranja, ki ga v podjetje vložijo lastniki ali pa je nastal z uspešnim poslovanjem podjetja. Z vidika podjetja je to obveznost do lastnikov, če ne prej pa po prenehanju delovanja podjetja.

Računovodski standardi izhajajo iz finančnega pojmovanje kapitala, po katerem je vrednost začetnega vloženega kapitala (osnovni kapital), določena z vrednostjo sredstev, ki so jih v podjetje vložili lastniki tako v obliki denarja kot tudi v obliki stvari.

Kapital se lahko poveča z dodatnimi vložki ali pa z nerazdelitvijo čistega dobička.

 

Denar
Investicija
Likvidacijski postopek

ali likvidacija predlaga oseba ali organ, ki je sprejel odločitev o prenehanju pravne osebe (družba lahko preneha tudi s sodno odločbo). Namen likvidacijskega postopka je razdeliti premoženje družbe med upnike in izbris družbe iz sodnega registra družb.

Upniki prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju, ki jih v končnem likvidacijskem postopku sorazmerno razdeli med vse prijavljene upnike. Terjatve upnikov, ki niso bile prijavljene do dneva, ko jih je bilo še mogoče upoštevati v osnutku glavne razdelitve likvidacijske mase, poravna po končanem likvidacijskem postopku tisti, v dobro katerega je vplačan ostanek premoženja likvidacijske mase po glavni razdelitvi, in sicer le do višine vrednosti prevzetega premoženja.

Davki
Kredit

Kredit je pravni posel in pomeni pogodbeni odnos med banko in stranko, pri katerem se banka zavezuje, da bo dala uporabniku kredita na voljo določen znesek denarnih sredstev za določen ali nedoločen čas, za neki namen ali brez določenega namena. Uporabnik pa se zavezuje, da bo plačeval banki dogovorjene obresti in dobljeni znesek denarja vrnil v določenem času in na način, ki sta določena v pogodbi, ki vsebuje najmanj tri elemente, in sicer: pogoji za nastanek kredita ( prepustitev denarja ), način uporabe kredita in način vračanja kredita.

Denar

Obresti kot dohodek so vsak znesek, ki je višji kot vrnjena glavnica, tudi bonusi, premije, inflacijski dohodek, tečajne razlike in vsi podobni dohodki, ki izhajajo iz finančno-dolžniškega razmerja, predstavljajo obresti.

predstavljajo dodaten vir financiranja dejavnosti, ki se dodeli podjetju oziroma organizaciji. Podeljujejo jih organi centralne in lokalne oblasti, EU in druge organizacije.

Takim sredstvom pogosto pravijo zastonj denar, vendar pa postopek za pridobitev sredstev kljub temu zahteva veliko časa in truda, čeprav vam, v primeru izpolnjevanja pogojev, ni treba plačati obresti na odobrena sredstva. S tega stališča imajo torej pridobljena sredstva določen vpliv na vaše podjetje in tako pravzaprav niso zastonj.

Vsekakor pa nepovratna sredstva zmanjšujejo potrebne lastniške ter dolžniške vire financiranja in s tem pocenijo vrednost projekta.

Nepovratna sredstva
Obresti
Minimalna plača

Minimalna plača pripada zaposlenemu delavcu za opravljeno delo v polnem ali z njim izenačenem delovnem času, določenem z zakonom, kolektivno pogodbo ali splošnim aktom delodajalca.

Davki
Denar

je vrsta dolga. Predstavlja materialna sredstva, ki jih da upnik dolžniku z obveznostjo kasnejše vrnitve. Pri posojilu posojilojemalec od posojilodajalca prejme oziroma si sposodi vsoto denarja, ki jo mora v določenem časovnem obdobju vrniti. Vračilo je lahko v enem ali več obrokih. Posojilo pomeni prerazporeditev finančnih sredstev med posojilodajalcem in posojilojemalcem za daljše časovno obdobje. Pogoji posojila so določeni v posojilni pogodbi.

Posojilo pomeni izročitev denarja ali drugih nadomestnih stvari proti obvezi vrniti enako ali večjo količino enakovrstnih stvari (npr. denarja). Količno stvari, ki jo bo vrnil dolžnik pa določimo z obrestmi.

 

Plača je znesek denarja, ki ga delodajalec plača delavcu za opravljeno (navadno) mesečno delo. Strošek plače za delodajalca predstavlja bruto ali kosmata plača, vendar od nje delavcu samodejno odtegnejo del plače za določene davke in prispevke, tako da mu ostane neto plača.V Sloveniji v tako dobljeno neto plačo niso všteti stroški prevoza na delo, dnevnice in nadomestilo za prehrano, ki jih delavec prejme še dodatno, torej poleg neto plače.

Plača
Osnovni kapital

Osnovni kapital je tisti del kapitala, ki je nominalno določen v aktu o ustanovitvi družbe. Vplačajo ga lastniki podjetja (delničarji) in je vpisan tudi v ustreznem sodnem registru.Glede na vrsto podjetja lahko osnovni kapital delimo na: delniški kapital (delniška družba), delež v kapitalu (družba z omejeno odgovornostjo), kapitalsko vlogo (družba z enim samim družbenikom).Osnovni delniški kapital se deli na: navadne in prednostne delnice, ter glede na posamezne izdaje delnic. Odkupljene lastne delnice se navajajo posebej, ker nanje ni vezana glasovalna pravica, prav tako pa se na lastne delnice ne razporeja dobiček.

Davki

Pojem odpravnina pomeni enkratno izplačilo npr. ob prenehanju delovnega razmerja ali ob upokojitvi. Višina odpravnine je odvisna od višine delavčeve plače. S stališča sodne prakse je odpravnina oblika varstva dohodka delavca, ki mu je prenehalo delovno razmerje. Odpravnina se obvezno izplačuje v denarju in ne v kakšni drugi obliki. Delodajalec ni dolžan izplačati odpravnine, če zagotovi varstvo delavca na drugačen način, in sicer z ustrezno zaposlitvijo pri drugem delodajalcu ali z dokupom delovne dobe.

Odpravnina
Odpravnina

Potni nalogi so računovodske listine, ki dokazujejo obstoj službenih potovanj delavcev in služijo povračilu davčno priznanih stroškov, ki so jih v zvezi s službenim potovanjem utrpeli. Največkrat se obračuna dnevnice (kot nadomestila povračilo stroškov za prehrano) in prevozne stroške (kilometrina, cestnina, parkirnina, prevoz z javnimi sredstvi).

Potni nalogi

Preventivni davčni pregled je pregled kompletnega poslovanja s področja vseh davkov na podoben način, kot bi ga opravil davčni inšpektor.

Osnovni kapital
Preventivni davčni pregled
Provizija

je vnaprej določen, procentualni znesek, ki ga mora oseba, ki jemlje posojilo, doplačati osebi, kateri denar dolguje. Provizija predstavlja nadomestilo za finančne pomankljivosti, ki jih izkusi dajalec posojila, upoštevaje možno stanje, če denarja ne bi posodil.

je pojav, ki ga najdemo v vseh sodobnih družbah. Če sivo ekonomijo povezujemo z gospodarsko statistiko govorimo o neregistrrani proizvodnji, zaposlenosti in dohodku, če pa jo povezujemo z davčno službo govorimo o neprijavljeni ali napačno prijavljeni proizvodnji, zaposlenosti in dohodkih, ki zato, ker niso prijavljeni, tudi niso obdavčeni. Pojav sive ekonomije močno vpliva na javne finance, na trg delovne sile, na višino in distribucijo dohodkov. Obseg sive ekonomije ne moremo izmeriti, lahko ga le ocenimo.Zato država o obravnavanem pojavu nima natančnih podatkov. Ocenjeni podatki pa kažejo na izredno velikost in obsežnost tega pojava.

 

Denar
Siva ekonomija
Štipendija
Stečajni postopek

ali stečaj se opravi nad dolžnikom, ki je dalj časa plačilno nesposoben (insolventen) ali prezadolžen. Insolventni ali prezadolženi dolžnik lahko predlaga upnikom pred začetkom stečajnega postopka ter med njim sklenitev prisilne poravnave. Stečajni postopek lahko predlagajo upniki, sam dolžnik ali osebno odgovorni družbenik. Stečajni postopek opravlja stvarno pristojno sodišče, na katerega območju ima dolžnik svoj sedež.

Z dnem začetka stečajnega postopka se oblikuje stečajna masa, ki je vse dolžnikovo premoženje. V stečajnem postopku se sredstva, ki gredo v stečajno maso, unovčijo s prodajo premoženja in izterjavo terjatev. Delničarji in lastniki deležev se poplačajo šele po morebitnem popolnem poplačilu dolžnikovih upnikov. Poplačajo se v sorazmerju z nominalno vrednostjo njihovih delnic oziroma deležev.

Potni nalogi

je oseba, ki naloži denar tja, kjer pričakuje hiter zaslužek.

Špekulant

(latinsko stipendium), prvotno plača oziroma mezda najemniškega vojaka. Sedaj je štipendija mesečna denarna pomoč, ki jo daje kaka ustanova, skupnost ali sklad za šolanje in študij ali znanstveno in umetniško delo, oziroma izpopolnjevanje. Denar za štipendijo se zagotavlja iz državnega proračuna ali raznih drugih javnih ali zasebnih finančnih skladov.

Siva ekonomija

je skupno premoženje več vlagateljev. S premoženjem pa se nato trguje na borzi. Deluje na bančnem računu banke, ki ima naziv banka skrbnica. Na ta račun se izvajajo vplačila in prav tako se iz tega računa izvajajo izplačila. Ima tudi določenega strokovnjaka ki ima celoten dostop do premoženja in je upravljalec sklada. Ta kupuje in prodaja delnice, za katere meni da bodo prinesle povečanje sredstev v skladu in posledično tudi več premoženja na enega vlagatelja. Ob vplačilu in izplačilu se izvede zaračunavanje vstopne in izstopne provizije. Prav tako moramo isto leto kot smo izvedli izplačilo izpolniti napoved za kapitalski dobiček in plačati dohodnino nanjo (prvih 5 let vlaganja določenega premoženja 20%, nasednjih 5 let 15% . po 20 letih pa ne plačamo te dohodnine). Najmanjše vplačilo v vzajemni sklad je vstopna provizija + vrednost enote premoženja, ki je na začutku delovanja sklada določena s strani družbe za upravljanje, nato pa se izračuna vsak dan s padanjem oziroma naraščanjem instrumentov na borzi.

Vzajemni skladi so lahko: obvezniški (obveznice manjša donosnost, zelo malo tveganja) delniški (dokaj veliko tveganje, večja donosnost) mešani (kombinacija zgornjih dveh) indeksni (dividende se ne izplačajo v sklad in vložijo, ampak se izplačajo vlagateljem na bančni račun)

 

Zajamčeni osebni dohodek je dohodek, ki je (iz dela) zajamčen vsakemu delavcu najmanj v višini, ki mu zagotavlja materialno in socialno varnost.

Zajamčeni osebni dohodek
Vzajemni sklad
Posojilo
bottom of page